FAQs Complain Problems

बजेट तथा कार्यक्रम

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज

वार्षिक वजेट तथा कार्यक्रम हिउदे गाउँ सभा सहित २०७९/८०

७९-८० 06/13/2023 - 14:43 PDF icon SuTRA __ बजेट आ.ब. २०७९-८०. हिउँदे गाउँसभा सहित pdf.pdf

आ.व.2079/80 को वार्षिक वजेट तथा कार्यक्रम

७९-८० 01/04/2023 - 16:10 PDF icon आ.व. 2079-80 को वार्षिक वजेट तथा कार्यक्रम.pdf

आय व्ययको विवरण सम्वन्धी सूचना ।

७९-८० 06/22/2022 - 11:17 PDF icon ४ र ५.pdf

आ.व.२०७८/०७९ को वजेट तथा कार्यक्रम ।

०७८/०७९ 09/01/2021 - 12:49 PDF icon SuTRA__बजेट.pdf

चन्द्रनगर गाउँपालिकाको आ.व.२०७८।०७९ को निति तथा कार्यक्रम

७७/७८ 06/26/2021 - 15:23 PDF icon चन्द्रनगर गाउँपालिकाको आ.व.२०७८।०७९ को निति तथा कार्यक्रम

आ.व.२०७७/०७८ को वार्षिक विकास योजना

७७/७८ 11/29/2020 - 11:23 PDF icon आ.व.२०७७/०७८ को वार्षिक विकास योजना

तेश्रो गाउँ सभा वजेट तथा कार्यक्रम २०७५।०७६

७५/७६ 02/03/2019 - 16:12 PDF icon तेश्रो गाउँ सभा वजेट तथा कार्यक्रम २०७५।०७६

चन्द्रनगर गाउँपालिकाको अा‍‍‍.व.2074/75 को वजेट तथा कार्यक्रम

७४/७५ 04/09/2018 - 15:07 PDF icon अनुसुची ४ देखी ५ ग सम्म.pdf, PDF icon अनुसुची ५ घ ३ न‍ं. वडा सम्म.pdf, PDF icon अनुसुची ५ घ ४ देखी ७ न‍ं. वडा सम्म.pdf, PDF icon अनुसुची ५ ङ र च.pdf, PDF icon अनुसुची ५ छ.pdf, PDF icon अनुसुची ५ ज देखी अनुसुची १४ सम्म.pdf